Sama nazwa średniej ważonej wskazuje, że jest to średnia liczb, które mają różne wagi względem siebie. Średnia ważona najczęściej występuje w matematyce, a swoje zastosowanie odnajduje podczas wystawiania ocen końcowych. Wtedy to nauczyciele, stosując odpowiednie, gotowe wzory obliczają średnią ocen zdobytych przez danego ucznia przez cały okres np. semestru. Warto podkreślić, iż wyliczenie średniej ważonej jest stosunkowo trudniejsze i bardziej skomplikowane aniżeli wyliczenie zwykłej średniej arytmetycznej.

Kalkulator średniej

Najczęstszym zastosowaniem średniej ważonej jest wystawianie ocen semestralnych i końcowych. Nauczyciel ma możliwość określenia priorytetu, np. przy wystawaniu oceny końcowej może bardziej brać pod uwagę oceny z klasówek niż z kartkówek. W tym celu może sobie założyć, że ocena z klasówki ma wagę równą 2, a ocena z kartkówki – wagę równą 1. Zakładając, że uczeń w czasie danego czasu zdobył ze sprawdzianów oceny: 4 i 5, a z kartkówek: 5, 3, 4, to jego końcowa średnia ważona ocen wyniesie 4,29. W celu szybszego obliczenia tejże średniej nauczyciel może skorzystać z dostępnego narzędzia, jakim jest kalkulator średniej ważonej, lub wykorzystać wzór do ręcznego wyliczania takiej średniej. Zgodnie z ogólnie przyjętym wzorem na średnią ważoną: n=((w1*a1)+(w2*a2)+…+(wn*an))/(w1+w2+…+wn), gdzie n to średnia ważona, a1, a2,…, an to liczby, a w1, w2,… w3 to waga tychże liczb.

Średnia ważona ma sporo zastosowań

Najpopularniejszym jest stosowanie tej średniej do wyliczania ocen. Warto dostrzec, iż średnia ważona mogłaby być z powodzeniem wykorzystywana w trakcie rekrutacji na studia. Innym wykorzystaniem średniej ważonej jest ocena danego produktu, np. oceniając dany artykuł można określić, jakie jego cechy są dla nas najważniejsze i priorytetowe, a następnie nadać im wagi, podobnie jak w przypadku ocen szkolnych. Jeszcze innych, aczkolwiek równie często stosowanym miejscem do liczenia średniej ważonej, są indeksy giełdowe. Jednym z najpopularniejszych indeksów jest S&P 500, a w jego skład wchodzi blisko 500 największych spółek publicznych z Ameryki. Aby przyspieszyć oraz ułatwić proces liczenia średniej ważonej, niezależnie od jej przeznaczenia, warto korzystać z darmowych, ogólnodostępnych kalkulatorów średnich ważonych.

Unknown source

 

Dodaj komentarz